fbpx

Wykonamy dla Ciebie wszystkie potrzebne badania
i przygotujemy dokumentację

Krok po kroku

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków to złożony proces, dlatego aby cała procedura przebiegła sprawnie i prawidłowo, warto rozpocząć działania od kompletowania niezbędnej dokumentacji, wymaganej celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa, która jest kluczowym elementem podczas wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu. Komplet dokumentacji obejmuje zarówno dokumenty dla składników (substancji i mieszanin) zastosowanych w formulacji wyrobu jak również dokumenty dla opakować mających bezpośredni kontakt z masą kosmetyczną. Więcej informacji dotyczących wymaganej dokumentacji znajdziesz w zakładce dokumenty do pobrania. Nasi specjaliści przeprowadzą szczegółową weryfikację i analizę dokumentacji pod kątem jej przydatności podczas przygotowania Dossier oraz prawidłowości zawartych w niej informacji.
Gdy skompletowaliśmy już niezbędną dokumentację kolejnym krokiem niezbędnym celem dokonania oceny bezpieczeństwa kosmetyku są badania produktu końcowego. Zakres badań wymaganych do oceny wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju produktu, jego składu, właściwości, funkcji, docelowej grupy stosowania oraz innych czynników warunkujących specyfikę produktu. Zakres badań ustala osoba przeprowadzająca ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Kosmetyk powinien spełniać wymagania dotyczące kryteriów czystości mikrobiologicznej stawianych produktom kosmetycznym, nie działać drażniąco i uczulająco, zachowywać stabilność w zadeklarowanym terminie minimalnej trwałości, spełniać wymagania dotyczące kryteriów skuteczności zakonserwowania (redukcji drobnoustrojów). Ponadto wszystkie oświadczenia i deklaracje dla produktu kosmetycznego powinny być zgodne z przepisami, prawdziwe, poparte dowodami, uczciwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz zapewniać użytkownikowi końcowemu świadome podejmowanie decyzji.
Gdy wymagana dokumentacja jest już kompletna i wszystkie badania zakończą się pomyślnie wówczas Safety Assessor przystępuje do pracy nad oceną bezpieczeństwa kosmetyków, w następstwie czego produkt kosmetyczny uzyskuje raport bezpieczeństwa. W trakcie prac nad oceną bezpieczeństwa kosmetyków Safety Assessor opracowuje, na podstawie dokumentacji, wykaz składników INCI (międzynarodowej nomenklatury nazw składników kosmetyków) dla produktu kosmetycznego oraz weryfikuje poprawność oznakowania etykiety produktu kosmetycznego, zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia (WE) 1223/2009 (walidacja etykiety). Po zatwierdzeniu projektu etykiety produkt kosmetyczny zgłaszany jest Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) - notyfikacja. Ocena bezpieczeństwa kosmetyków oraz zgłoszenie produktów kosmetycznych do CPNP stanowi podstawę prawidłowego przebiegu wprowadzania kosmetyku do obrotu. Nasi specjaliści służą również doradztwem w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych w świetle zaktualizowanych przepisów prawnych, aspektów naukowych oraz zmian dotyczących produktu celem jego zgodności z obowiązującym stanem prawnym

W skutek prawidłowo przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa produkt kosmetyczny uzyskuje raport bezpieczeństwa, który stanowi najważniejszy element tzw. "dossier" czyli obszernej dokumentacji kosmetyku. Ocena wpływu produktu kosmetycznego na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników potwierdzona jest dodatkowo obligatoryjną opinią wydaną przez Safety Assessora, dołączoną do raportu bezpieczeństwa. Sporządzona przez naszych specjalistów dokumentacja, poza raportem bezpieczeństwa oraz konkluzjami wystawianymi zarówno w języku polskim i angielskim, obejmuje ponadto wyniki wszystkich badań przeprowadzonych dla produktu kosmetycznego, raport ze zgłoszenia produktu do CPNP oraz kwalifikacje ekspertów przeprowadzających ocenę bezpieczeństwa Państwa produktów. Raport bezpieczeństwa jest dokumentem poufnym i służy wyłącznie do okazywania na wyraźne żądanie organów uprawnionych do kontroli. Należy również mieć świadomość, że nieustannie zmieniające się prawo jak również każda zmiana lub dodanie danych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu, wymagają regularnego rewidowania dokumentacji. W tym zakresie zawsze należy skontaktować się z osobą, która przeprowadzała ocenę bezpieczeństwa dla danego produktu, ponieważ tylko ona może dokonać jakichkolwiek zmian w raporcie bezpieczeństwa. Z uwagi na fakt, iż osoba odpowiedzialna za produkt kosmetyczny zobowiązana jest zapewnić zgodność z obowiązującym stanem prawnym przez cały okres czasu w jakim produkt jest w obrocie, (począwszy od momentu jego wprowadzenia, aż po 10 lat od momentu wprowadzenia do obrotu ostatniej partii danego kosmetyku) istotne jest aby w zakresie wprowadzania produktu kosmetycznego do obrotu współpracować z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, ponieważ źle przeprowadzona ocena bezpieczeństwa kosmetyków może całkowicie zdyskwalifikować lub spowodować wycofanie kosmetyku z rynku.

Co oferujemy ?

Oferowane przez naszą firmę usługi gwarantują
jakość i bezpieczeństwo Państwa produktów

Nasi Specjaliści

  • Urszula Opalko

    Młodszy Specjalista ds. Wprowadzania Produktów Kosmetycznych do Obrotu

  • Paweł Bareja

    Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa i Notyfikacji Produktów Kosmetycznych

  • Monika Miszta

    Młodszy Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych