REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

https://cosmeceuticum.pl/

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://cosmeceuticum.pl, która prowadzona jest przez Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób:

 1. Zamówienia & Obsługa Klienta: adres e-mail: biuro@cosmeceuticum.pl

 2. Obsługa Klienta: telefon: +48 791 881 801,

 3. Biuro, Sprzedaż: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej, to koszt połączenia internetowego ze Stroną internetową, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu otwarcia dokumentu, Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. Panel Klienta – serwis internetowy dla Klientów spółki Cosmeceuticum sp. z o.o. dostępny pod adresem: https://klient.cosmeceuticum.pl

 3. Strona internetowa (dalej także, jako „Strona”) – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://cosmeceuticum.pl

 4. Usługodawca – Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Usługa panel Klienta – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do panelu Klienta. Konto w panelu Klienta, tworzone jest przez Usługodawcę po otrzymaniu od Klienta podpisanej umowy oraz oświadczenia, iż Klient wyraża zgodę na rejestrację Konta.

 2. Usługa Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta w panelu Klienta. Utworzenie nowego hasła możliwe jest poprzez zakładkę „Panel Klienta” po kliknięciu na przycisk „Nie pamiętasz hasła” oraz wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zdobądź nowe hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 3. Usługa Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Usługodawcą. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 4. Usługa Porozmawiaj z nami – usługa dostępna dla Klientów, mających dostęp do Strony internetowej, umożliwiająca prowadzenie rozmów oraz korespondencji z konsultantami za pośrednictwem komunikatora „Porozmawiaj z nami”. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00. W pozostałych terminach istnieje możliwość pozostawienia wiadomości z prośbą o kontakt. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć w zakładkę „Porozmawiaj z nami”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,

 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,

 4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,

 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek,

 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.

 

§ 4

Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i przesyłają je autorowi programu,

 3. włamania do systemu Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich,

 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,

 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

 

§ 5

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Klient może składać reklamacje związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@cosmeceuticum.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 669 710 435, oraz pisemnie na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu a także podać dane kontaktowe umożliwiające dostarczenie odpowiedzi na reklamację.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

 

§ 6

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@cosmeceuticum.pl

 2. korespondencyjnie: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie prawa do niniejszej Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Treści zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.01.2021 r.