Potrzebujesz pomocy ?

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jaki jest koszt raportu bezpieczeństwa ?
Koszt oceny bezpieczeństwa uzależniony jest od ilości produktów, ilości oraz stopnia powtarzalności składników. Koszt raportu bezpieczeństwa w wersji podstawowej zaczyna się już od 250 zł.
Jaka jest różnica pomiędzy wersją podstawową a rozszerzoną raportu bezpieczeństwa ?
Zarówno wersja podstawowa jak i rozszerzona raportu bezpieczeństwa spełnia kryteria wymagań określone obowiązującymi przepisami prawa a różnica pomiędzy nimi obejmuje charakterystykę fizykochemiczną oraz profil toksykologiczny składników. Wariant podstawowy nie uwzględnia profilu toksykologicznego alergenów obecnych w zastosowanej kompozycji zapachowej oraz oceny przekazu i deklaracji marketingowych w kontekście wykraczającym poza klasyfikację produktu i bezpieczeństwo użytkowników. Ocena bezpieczeństwa produktów specjalnego przeznaczenia (np.: dla dzieci poniżej lat 3, kobiet w ciąży, do stosowania profesjonalnego) obejmuje wyłącznie wariant rozszerzony.
Jaki jest koszt badań dla kosmetyku ?
Zakres obligatoryjnych badań wymaganych celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa ustala Safety Assessor. Zakres badań może różnić się w zależności od rodzaju produktu, jego składu, przeznaczenia, docelowej grupy stosowania, itp. Każdy produkt kosmetyczny wprowadzany do obrotu na rynek UE przechodzi badania z osobna. Koszt obligatoryjnych badań może wahać się w przedziale około 1 250 - 1 950 zł / produkt.
Jaki jest koszt zgłoszenia kosmetyku do CPNP ?
Koszt zgłoszenia produktu kosmetycznego do CPNP uzależniony jest od rodzaju zgłoszenia (zgłoszenie dystrybutorskie / zgłoszenie osoby odpowiedzialnej) oraz od ilości produktów w ramach zlecenia i zawiera się w przedziale od 35 do 90 zł / produkt. Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w ofercie ogólnej usług, dostępnej w zakładce /do pobrania/.
Czy i jakie są dodatkowe koszty ?
Weryfikacja dokumentacji, opracowanie wykazu składników, walidacja etykiety czy weryfikacja deklaracji marketingowych są elementami oceny bezpieczeństwa i jako takie nie są dodatkowo płatne w ramach kompleksowej współpracy (podczas przeprowadzania oceny bezpieczeństwa). Usługi te są płatne wyłącznie wówczas, gdy są świadczone jako osobne zlecenie, niepowiązane z oceną bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Podczas współpracy z Państwem wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zlecenia, w tym aspektów prawnych, naukowych, zmian dotyczących produktu celem jego zgodności z obowiązującym stanem prawnym świadczone są nieodpłatnie w ramach tego zlecenia. Informacja dotycząca kosztów pozostałych usług świadczonych przez COSMECEUTICUM® znajduje się o ofercie ogólnej.
Czy i kiedy mogę liczyć na dodatkowy rabat ?
Przy zleceniu obejmującym większą ilość produktów (od 5 wzwyż) udzielimy Państwu odpowiednich zniżek na wszystkie badania. Ponadto nasi stali Klienci mogą liczyć na stałe rabaty na wszystkie badania z naszej oferty.
Od czego zacząć ?
Najlepiej rozpocząć od kompletowania wymaganej dokumentacji niezbędnej celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa oraz przesłać do nas wypełniony formularz produktowy celem przygotowania oferty.
Jak długo trwa cała procedura ?
Jest to uzależnione od tego czy w ramach współpracy konieczne będzie wykonanie niezbędnych badań celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Przygotowanie raportu bezpieczeństwa trwa z reguły od 7 do 14 dni (w zależności od aktualnego obłożenia pracą). W przypadku gdy konieczne jest wykonanie badań czas potrzebny do wydania raportu bezpieczeństwa determinuje termin zakończenia badań. Do wykonania kompletu badań z reguły potrzebne jest 6-8 tygodni (w zależności od zadeklarowanego terminu minimalnej trwałości produktu kosmetycznego).
Czy istnieje możliwość przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa od ręki ?
Pod warunkiem, że dysponujemy kompletem wymaganej dokumentacji istnieje możliwość przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa w trybie ekspresowym (1-3 dni, w zależności od stopnia skomplikowania produktu). Koszt takiej usługi wynosi zawsze 100% więcej niż w trybie normalnym.
Jak uzyskać ofertę ?
Wystarczy wypełnić i odesłać do nas mailowo formularz produktowy. O akceptacji oferty należy poinformować nas pisemnie wysyłając wiadomość zwrotną wraz z danymi do umowy. Następnie przygotujemy dla Państwa wzór umowy wraz z załącznikami.
Czy mogę liczyć na umowę o poufności ?
W ramach współpracy zawieramy umowę, której integralną część stanowi klauzula o poufności. Na potrzeby przygotowania oferty wymagane są podstawowe dane (skład surowcowy), które nie wymagają umowy o poufności, ponieważ tego rodzaju informacje podane są na etykiecie każdego produktu kosmetycznego.
Czy mogę zlecić wykonanie badań zewnętrznemu laboratorium ?
Wszystkie badania niezbędne celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa mogą Państwo wykonać w dowolnym laboratorium analiz kosmetycznych.
Co w przypadku gdy badania wykonuje inne laboratorium ?
Dokument będzie mógł być uznany za użyteczny na potrzeby przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa pod warunkiem, że badanie zostało przeprowadzone wg norm obowiązujących w UE (np. test konserwacji wg normy PN EN ISO wg normy 11930:2012), wartości oznaczonych parametrów mieszczą się w dopuszczalnych zakresach, wynik badania jest podpisany przez uprawnioną osobę a świadectwo z badań wystawione jest dla produktu o nazwie handlowej, pod jaką produkt będzie wprowadzany do obrotu oraz na dane przedsiębiorstwa, które pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny.
Czy mogę zlecić waszej firmie wykonanie samych badań ?
Zgodnie z informacją podaną w ofercie ogólnej usług świadczonych przez COSMECEUTICUM Sp. z o.o. wszystkie badania wykonujemy wyłącznie w ramach kompleksowej współpracy, w zakres której wchodzi przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa. Nie wykonujemy pojedynczych usług z zakresu badań laboratoryjnych
Czy produkt bezwodny nie wymaga badań ?
Jest to wyłącznie internetowy mit. Każdy produkt kosmetyczny podlega tym samym przepisom prawnym określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych. W związku z tym również dla tak zwanych produktów "bezwodnych" wymagane są określone badania laboratoryjne. Ponadto fakt, iż producent nie dodaje wody do produktu nie jest równoznaczny z tym, że woda nie jest obecna w składzie kosmetyku. Jej obecność może wynikać bezpośrednio ze składu zastosowanych surowców (np. ekstraktów wodno-glicerynowych) lub higroskopijnych surowców zawierających wodę związaną (np. soli). Zakres obligatoryjnych badań ustalany jest na podstawie wypełnionego formularza produktowego, indywidualnie dla każdego z produktów (zakres obligatoryjnych badań może różnić się w zależności od rodzaju produktu, jego składu, przeznaczenia, prezentacji, itp.). Na podstawie normy PN-EN ISO 29621 istnieje możliwość odstąpienia od konieczności wykonania testu konserwacji (test obciążeniowy) dla produktów z tzw. grupy "niskiego ryzyka mikrobiologicznego". Powinno być to jednak uzasadnione i poparte dowodami (np. wynik oznaczenia aktywności wody, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić czy produkt może być zaklasyfikowany jako do grupy niskiego ryzyka mikrobiologicznego).
Czym są produkty kosmetyczne z grupy tzw. "niskiego ryzyka" ?
Produkty z tzw. "grupy niskiego ryzyka mikrobiologicznego" określa norma PN-EN ISO 29621 jako produkty o niskiej aktywności wody (≥0,75), produkty o skrajnych wartościach pH (pH ≤ 3,0 lub o pH ≥ 10,0), produkty o wysokiej zawartości alkoholu (≥ 20 %), produkty, których formulacje oparte są na rozpuszczalnikach i kosmetyki o wysokiej temperaturze procesu produkcji oraz produkty utleniające. Bez względu na powyższe warunki potwierdzeniem wymaganej jakości produktów dopuszczonych do obrotu jest wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej, którą każdy produkt powinien posiadać.
Co w przypadku gdy wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej jest negatywny ?
W takiej sytuacji istnieje zawsze możliwość ponownego wykonania badania. Oczywiście wynik każdego innego badania również może przesądzić o tym, czy produkt będzie mógł być uznany za bezpieczny.
Czy produkt może nie otrzymać raportu bezpieczeństwa ?
Choć zdarza się to niezwykle rzadko zawsze istnieje skończone prawdopodobieństwo, że z jakiegoś powodu produkt nie będzie mógł otrzymać raportu bezpieczeństwa. Zwykle przyczyną może być obecność w składzie produktu składnika niedozwolonego do stosowania w produktach kosmetycznych na mocy Załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych lub użycie danego składnika w niewłaściwej ilości / niezgodnie z przeznaczeniem. Nie mniej jednak tego rodzaju sytuacje są z góry wykluczone, bowiem już na etapie przygotowania oferty nasi specjaliści dokonują podstawowej oceny formulacji wyrobu. Jeżeli na tym etapie zostanie stwierdzone, że w skutek w/w przyczyn nie jest możliwe aby produkt otrzymał raport bezpieczeństwa zostaną Państwo o tym poinformowani wraz z podaniem przyczyn i podstawy prawnej zanim poniosą Państwo jakiekolwiek koszty. Innym powodem może być wynik, któregoś z badań dyskwalifikujący produkt jako bezpieczny. Najczęściej jest to wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej, który dyskwalifikuje produkt do dalszych badań oraz oceny bezpieczeństwa.
Czy mogę liczyć na pomoc w zakresie opracowania receptury / private label ?
W ramach naszej działalności nie świadczymy usług związanych z recepturowaniem i/lub produkcją pod marką Klienta.
Czy mogę liczyć na pomoc w zakresie przejęcia obowiązków osoby odpowiedzialnej ?
W ramach naszej działalności nie świadczymy takich usług.
Czy mogę liczyć na pomoc w zakresie opracowania księgi GMP ?
Podstawę Dobrych Praktyk Produkcyjnych stanowi Europejska Norma EN ISO 22716:2007, w oparciu o którą każdy zakład wytwarzający kosmetyki powinien opracować a następnie wdrożyć zasady GMP. W ramach prowadzonej działalności oferujemy odpłatne udostępnienie szablonowej księgi dobrych praktyk produkcyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw. Więcej szczegółów w ofercie ogólnej, dostępnej w dokumentach do pobrania, w zakładce /oferta/.
Czy norma zakładowa (specyfikacja techniczna) jest wymagana ?
Dla producentów kosmetyków kontrola jakości wyrobów gotowych jest kluczowym elementem zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Wdrożenie zasad GMP stanowi obligatoryjny obowiązek każdego producenta na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Jednym z kluczowych aspektów zasad dobrej praktyki produkcyjnej jest kontrola jakości produktów końcowych. Aby jednak kontrola jakości była miarodajna powinna opierać się na wzorcu, którym powinna być NORMA ZAKŁADOWA. Norma zakładowa jest dokumentem technicznym o charakterze normalizacyjnym, którego przedmiot stanowi określony produkt lub grupa produktów o wspólnych parametrach (np. wspólnej bazie i warunkach prowadzenia procesu technologicznego). Norma określa wymagania wewnątrzzakładowe jakie powinien spełniać produkt końcowy, aby można było go uznać za funkcjonalny i w rezultacie dopuścić do sprzedaży. Norma zakładowa powinna zostać opracowana dla danego produktu lub grupy produktów i stosowana w danym zakładzie, gdzie wytwarzane są kosmetyki. Na podstawie normy zakładowej możliwe jest dokonanie miarodajnej kontroli jakości poprzez określenie czy oznaczone wartości danych parametrów (np. fizykochemicznych) mieszczą się w ustalonych zakresach dla wyrobu gotowego (wzorca). Poza wymaganiami na potrzeby kontroli jakości (dane dotyczące pobierania próbek, metodyki i sposobu prowadzenia badań) norma zakładowa określa szereg informacji dotyczących np.: pakowania produktu gotowego, rodzaju i oznakowania opakowań zbiorczych, przechowywania, magazynowania i transportu. Norma zakładowa stanowi najstarszy rodzaj dokumentu o charakterze normalizacyjnym oraz podstawę miarodajnej i skutecznej kontroli jakości wyrobów gotowych, stanowiącej kluczowy aspekt zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Wytwarzanie wysokiej jakości produktów kosmetycznych stanowi główny cel i obowiązek prawny każdego producenta.
Mam kontrolę z urzędu. Czego mogę się spodziewać ?
Kontrola powinna być zapowiedziana. Organ kontroli chcąc umówić się z przedsiębiorcą celem przeprowadzenia czynności o charakterze kontrolnym powinien dostarczyć na tę okoliczność oficjalne zawiadomienie na piśmie, w którym uzasadni powód oraz poinformuje o szczegółowym przedmiocie kontroli. Następnie obydwie strony powinny umówić zarówno czas jak i miejsce, gdzie odbędzie się kontrola (nie zawsze musi być to miejsce wykonywania działalności, w uzasadnionych przypadkach miejscem kontroli może być również odpowiedni urząd o ile obydwie strony wyrażą na to zgodę).
Jakie jednostki są uprawnione do kontroli i co może stać się przedmiotem kontroli ?
Organem uprawnionym do kontroli z tytułu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązującej ustawy jest Inspekcja Sanitarna, natomiast w zakresie prawidłowego oznakowania, zafałszowań oraz prawidłowości obrotu – Inspekcja Handlowa.
Co może być przedmiotem kontroli ?
Generalnie wszystko, co leży w zakresie obowiązków osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny. Organy Inspekcji Handlowej najczęściej mogą wystąpić w celu kontroli prawidłowości oznakowania etykiety produktu zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Przedmiotem kontroli z ramienia inspekcji Sanitarnej może być najczęściej raport bezpieczeństwa, zgłoszenie produktu kosmetycznego do bazy CPNP, wdrożenie zasad GMP, itp.
Jak się zachować podczas kontroli ?
Pamiętajmy, że urzędnicy to także ludzie, którzy wykonują swoją pracę, której celem nie jest dokuczanie przedsiębiorcom lecz wypełnianie obowiązków jakie nałożył na nich organ ustawodawczy. Najważniejszy podczas kontroli może okazać się poziom naszej wiedzy. Warto zatem zapoznać się z treścią podstawy prawnej regulującej wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych, tj.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych oraz ustawy krajowej: Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Produktach Kosmetycznych. Solidna argumentacja może być kluczowym aspektem w sytuacjach spornych, w których, jak zawsze warto zachować wysoki poziom merytoryczny oraz, przede wszystkim, spokój.
Co w przypadku nie dopełnienia obowiązków ?
Może się tak zdarzyć, że przedmiotem kontroli okaże się produkt lub produkty, co do których osoba odpowiedzialna nie dopełniła obowiązków (np. brak raportu bezpieczeństwa). W takiej sytuacji z pewnością warto bezzwłocznie rozpocząć współpracę z firmą, która taki raport przygotuje a na potrzeby kontroli wystawi oficjalne zaświadczenie, że proces oceny bezpieczeństwa jest w toku. Uczciwe zachowanie, zwłaszcza w sytuacji, w której osoba odpowiedzialna za produkt kosmetyczny nie dopełniła obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, może jedynie zaprocentować w takich okolicznościach.