Project Detail

DEKLARACJE MARKETINGOWE

Komunikacja produktu kosmetycznego podlega pod tzw. system współregulacji, na który składają się przepisy prawne, samoregulacje oraz szereg dobrych praktyk. Wszystkie aspekty otoczenia prawnego są równoważne i razem tworzą system zapewniający wysoki poziom ochrony użytkownika przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami oraz chroni przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i nieuczciwą konkurencją. Pomiędzy komunikacją czyli deklaracjami marketingowymi a klasyfikacją produktu istnieje nierozerwalny związek. Klasyfikacja produktu wymusza stosowną komunikację, zaś komunikacja może mieć wpływ na odmienne niż pierwotną kwalifikację produktu.

 

Wszystkie oświadczenia oraz deklaracje marketingowe kosmetyków powinny być zgodne z z przepisami prawa, prawdziwe, poparte dowodami, zgodne ze stanem faktycznym, uczciwe oraz umożliwiające użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji zakupowej. Dokument techniczny Komisji do Rozporządzenia 655/2013 uzgodniony przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej zawiera wskazówki, w jaki sposób należy stosować przepisy rozporządzenia, czyli jak rozumieć kryteria dla oświadczeń, które zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu 655/2013. Dokument zawiera szereg przykładów, które ilustrują, jakie deklaracje i dlaczego należy uznać za niezgodne z kryteriami, które Komisja określiła w rozporządzeniu 655/2013 Na prawidłową klasyfikację produktu ma wpływ nie tylko jego funkcja, właściwości i przeznaczenie, ale także sposób prezentacji i komunikacji.

 

Należy zachować szczególną ostrożność przy formułowaniu deklaracji, które dotyczą uzupełniających właściwości produktu. Dotyczy to w szczególności komunikowania tych cech, które są przypisywane produktom leczniczym, suplementom, wyrobom medycznym, produktom biobójczym lub spożywczym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2013 deklaracje marketingowe kosmetyków są uregulowane prawnie. Na prawidłową klasyfikację produktu ma wpływ nie tylko jego funkcja, właściwości i przeznaczenie, ale także sposób prezentacji i komunikacji. Wyjątkowa ostrożność przy klasyfikacji produktu kosmetycznego musi zostać zachowana z uwagi na obowiązujące domniemanie klasyfikacji w razie wątpliwości na rzecz produktów leczniczych. Domniemanie to zakłada, że do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, kosmetyku lub wyrobu medycznego stosuje się przepisy prawa farmaceutycznego (art. 3a u.p.f.).