fbpx

Weryfikacja dokumentacji

W ramach współpracy firma COSMECEUTICUM Sp. z o. o. przeprowadza szczegółową weryfikację i analizę posiadanej przez Klienta dokumentacji dla produktu kosmetycznego pod kątem jej przydatności podczas przygotowania Dossier oraz prawidłowości zawartych w niej informacji.

Weryfikacja obejmuje komplet posiadanych przez Klienta dokumentów, istotnych z punktu widzenia wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu (przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacji).

Akceptujemy dokumentację w języku angielskim i/lub w języku polskim.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA – DOKUMENTACJA

Do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego niezbędne jest załączenie kompletu następującej dokumentacji:

 • Pełny skład produktu z podaniem stężenia procentowego dla każdego składnika z osobna (wszystkie składniki muszą w sumie dać 100%) - prawidłowo wypełniony formularz stanowiący Załącznik nr 1
 • Karty charakterystyk zgodne ze standardami UE - MSDS (Material Safety Data Sheet) oryginalne dla każdego surowca użytego do produkcji
 • Certyfikaty analizy - COA (Certificate of Analysis) dla każdego surowca użytego do produkcji
 • Świadectwa niezbędnych badań i oznaczeń laboratoryjnych (w ramach współpracy ustalamy zakres oraz wykonujemy niezbędne badania dla danego produktu kosmetycznego)
 • Deklarację zgodności opakowania jednostkowego mającego bezpośredni kontakt z masą kosmetyczną - specyfikacja opakowania lub oświadczenie o kompatybilności opakowania
 • Projekt etykiety dla produktu gotowego lub kopię opisu zawartego na opakowaniu, w zakresie wskazówek dotyczących stosowania produktu oraz wszelkich podanych ostrzeżeń i/lub informacji dodatkowych (na zlecenie Kontrahenta wykonujemy również projekty graficzne etykiet produktów)
 • Deklarację alergenów UE dla każdej substancji zapachowej oraz certyfikat IFRA
 • Oświadczenie o wytwarzaniu zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice)
 • Oświadczenie o nietestowaniu gotowego produktu kosmetycznego na zwierzętach
 • W przypadku stosowania barwników - oświadczenie producenta deklarujące, iż zastosowane barwniki spełniają kryteria czystości zgodne z Dyrektywą Komisji 95/45/WE z dn. 26.07.1995 r.
 • I/lub inne dokumenty w zależności od specyfiki produktu na żądanie Safety Assessora

NOTYFIKACJA – DOKUMENTACJA

Celem zlecenia zgłoszenia produktu do bazy CPNP należy przesłać prawidłowo wypełnione załączniki oraz dostarczyć następujące dokumenty / informacje:

 • Dane podmiotu wprowadzającego produkt kosmetyczny do obrotu oraz osoby odpowiedzialnej za produkt
 • Informacje dotyczące produktu kosmetycznego, w tym m.in. jego przeznaczenia i funkcji
 • Informacje dotyczące Państwa członkowskiego, w którym produkt jest lub będzie wprowadzony do obrotu
 • Skład ilościowy produktu kosmetycznego
 • Listę substancji CMR i nanomateriałów (jeśli zawiera)
 • Oryginalne oznakowanie - projekt etykiety (wymagany format *jpg, *jpeg lub *pdf, rozmiar pliku max 2,0MB) oraz fotografię opakowania. Jeśli zgłoszenie obejmuje kilka rozmiarów lub odcieni opakowania do zgłoszenia należy dołączyć najbardziej czytelne oryginalne oznakowanie i oryginalne opakowanie
 • Prawidłowo wypełniony formularz stanowiący Załącznik nr 2
 • Upoważnienie stanowiące Załącznik nr 3

DOKUMENTY DO POBRANIA