fbpx

Walidacja etykiety

Produkty kosmetyczne wprowadzone na rynek europejski powinny być oznakowane we właściwy sposób. Niezbędne jest zatem przygotowanie prawidłowej etykiety kosmetyku. Zarówno na etykiecie jak i na opakowaniu zewnętrznym (np. kartoniku) konieczne jest podanie w sposób czytelny i widoczny szczegółowych informacji na temat produktu określonych Art. 19 rozporządzenie 1223/2009/WE:

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej. Informacja ta może być skrócona, jeśli skrót umożliwia identyfikację tej osoby i jej adresu. Jeżeli podanych jest kilka adresów, adres, pod którym osoba odpowiedzialna udostępnia dokumentację produktu, jest wyróżniony. W przypadku importowanych produktów kosmetycznych podaje się nazwę kraju pochodzenia.

ILOŚĆ NOMINALNA

Nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona w jednostkach masy lub objętości, z wyjątkiem opakowań zawierających mniej niż pięć gramów lub mniej niż pięć mililitrów, bezpłatnych próbek i produktów w opakowaniach jednorazowego użycia;

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Data, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości. Data lub szczegółowe informacje o jej umiejscowieniu na opakowaniu poprzedza symbol określony w załączniku VII pkt 3 lub zwrot: „najlepiej zużyć przed końcem”.

Data minimalnej trwałości jest wskazana w sposób jednoznaczny i zawiera miesiąc i rok albo dzień, miesiąc i rok, w tej kolejności. Jeżeli jest to konieczne, informację uzupełnia się o wskazanie warunków, które muszą być spełnione w celu zagwarantowania określonej trwałości.

Wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta. Informacja ta powinna zawierać – z wyjątkiem przypadków, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania – symbol określony w załączniku VII pkt 2 (symbol PAO - Period After Opening) oraz wspomniany okres (w miesiącach lub latach).

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE STOSOWANIA

Szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania, a co najmniej te wymienione w załącznikach III-VI oraz wszelkie inne informacje dotyczące środków ostrożności wymaganych dla produktów kosmetycznych do stosowania profesjonalnego.

NUMER PARTII

Numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego. Jeżeli jest to niemożliwe ze względów praktycznych, uwarunkowanych małymi rozmiarami produktu kosmetycznego, informacja ta może być umieszczona tylko na opakowaniu zewnętrznym.

FUNKCJA PRODUKTU

Funkcja produktu kosmetycznego, chyba że jednoznacznie wynika ona z jego prezentacji.

WYKAZ SKŁADNIKÓW

Informacje te mogą być podane tylko na opakowaniu zewnętrznym. Wykaz poprzedzony jest określeniem „ingredients”.

Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym, według masy w momencie ich dodawania do produktu kosmetycznego. Składniki o stężeniu mniejszym niż 1 % mogą być wymienione w dowolnej kolejności po składnikach, których stężenie jest wyższe niż 1 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu składników znajdą Państwo w zakładce opracowanie składu INCI.

Jeżeli ze względów praktycznych nie możliwe jest zamieszczenie wykazu składników oraz szczególnych środków ostrożności, wówczas informacje te umieszcza się na załączonej lub doczepionej ulotce zamieszczając jednocześnie odniesienie do wspomnianych informacji w postaci symbolu „otwartej książeczki” na etykiecie opakowania zewnętrznego.

W ramach współpracy nasi specjaliści weryfikują poprawność etykiety uwzględniając zmiany istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu określone w sposób jednoznaczny Rozporządzeniem WE 1123/2009.