fbpx

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Klientów dotyczące procedury wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych oraz jej przebiegu. Koszty wydania raportu bezpieczeństwa, czas trwania badań, dokumenty wymagane do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa - najważniejsze informacje w jednym miejscu.

 

PRZYDATNE LINKI:

KALKULATOR KOSZTÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

OFERTA OGÓLNA 2024

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA W WERSJI PODSTAWOWEJ już od 250 zł

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA W WERSJI ROZSZERZONEJ już od 425 zł

Koszt oceny bezpieczeństwa uzależniony jest od ilości produktów, ilości oraz stopnia powtarzalności składników.

Oblicz koszty oceny bezpieczeństwa:

SAFETY KALKULATOR OFERTA OGÓLNA

 

Zarówno wersja podstawowa jak i rozszerzona raportu bezpieczeństwa, którą oferujemy spełnia kryteria wymagań określone obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej prezentujemy różnice pomiędzy wariantami:

 

POZYCJAPODSTAWOWAROZSZERZONA
PROFIL FIZYKOCHEMICZNY PODSTAWOWY ROZSZERZONY
PROFIL TOKSYKOLOGICZNY PODSTAWOWY ROZSZERZONY
TOKSYKOLOGIA ALERGENÓW NIE TAK
WERYFIKACJA DEKLARACJI MARKETINGOWYCH NIE TAK

Podstawowy profil fizykochemiczny obejmuje wyłącznie dane literaturowe dotyczące składników  produktu kosmetycznego. W wariancie rozszerzonym uzupełniony jest o dane od dostawcy oraz rozbudowany opis właściwości i charakterystykę poszczególnych ingredientów.

Wariant rozszerzony uzupełniony jest również o szczegółowe dane toksykologiczne zaczerpnięte z naukowych baz danych, oceny oraz opinie publicznych i niezależnych a także prywatnych organizacji.

Wariant podstawowy nie uwzględnia profilu toksykologicznego alergenów obecnych w zastosowanej kompozycji zapachowej oraz oceny przekazu i deklaracji marketingowych w kontekście wykraczającym poza klasyfikację produktu i bezpieczeństwo użytkowników.

Ocena bezpieczeństwa produktów specjalnego przeznaczenia (dla dzieci poniżej lat 3, kobiet w ciąży, do stosowania profesjonalnego) obejmuje wyłącznie wariant rozszerzony.

Zakres obligatoryjnych badań niezbędnych celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa ustala Safety Assessor. Zakres badań może różnić się w zależności od rodzaju produktu, jego składu,  przeznaczenia, docelowej grupy stosowania, itp.

Koszt badań może wahać się w przedziale 1 250 - 1 950 zł / produkt.

BADANIA KOSMETYKÓW OFERTA OGÓLNA

Koszt zgłoszenia produktu kosmetycznego do CPNP uzależniony jest od rodzaju zgłoszenia (zgłoszenie dystrybutorskie / zgłoszenie osoby odpowiedzialnej) oraz od ilości produktów w ramach zlecenia.

ILOŚĆ PRODUKTÓWZGŁOSZENIE DYSTRYBUTORKSIEZGŁOSZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1-10 75 zł 90 zł
10-50 50 zł 70 zł
>50 35 zł 50 zł
NOTYFIKACJA W CPNP OFERTA OGÓLNA

Weryfikacja dokumentacji, opracowanie wykazu składników, walidacja etykiety czy weryfikacja deklaracji marketingowych są elementami oceny bezpieczeństwa i jako takie nie są dodatkowo płatne w ramach kompleksowej współpracy (podczas przeprowadzania oceny bezpieczeństwa). Usługi te są płatne wyłącznie wówczas, gdy są świadczone jako osobne zlecenie, niepowiązane z oceną bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Podczas współpracy z Państwem wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zlecenia, w tym aspektów prawnych, naukowych, zmian dotyczących produktu celem jego zgodności z obowiązującym stanem prawnym świadczone są nieodpłatnie w ramach tego zlecenia.

Informacja dotycząca kosztów pozostałych usług świadczonych przez COSMECEUTICUM® znajduje się o ofercie ogólnej.

OFERTA OGÓLNA
Przy zleceniu obejmującym większą ilość produktów (od 5 wzwyż) udzielimy Państwu odpowiednich zniżek na wszystkie badania. Ponadto nasi stali Klienci mogą liczyć na stałe rabaty na wszystkie badania z naszej oferty.
Najlepiej rozpocząć od kompletowania wymaganej dokumentacji niezbędnej celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa oraz przesłać do nas wypełniony formularz produktowy celem przygotowania oferty.

WYMAGANA DOKUMENTACJA FORMULARZ PRODUKTOWY
Jest to uzależnione od tego czy w ramach współpracy konieczne będzie wykonanie niezbędnych badań celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Przygotowanie raportu bezpieczeństwa trwa z reguły od 7 do 14 dni (w zależności od aktualnego obłożenia pracą). W przypadku gdy konieczne jest wykonanie badań czas potrzebny do wydania raportu bezpieczeństwa determinuje termin zakończenia badań. Do wykonania kompletu badań z reguły potrzebne jest 6-8 tygodni (w zależności od zadeklarowanego terminu minimalnej trwałości produktu kosmetycznego).

OFERTA OGÓLNA
Wszystkie badania niezbędne celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa mogą Państwo wykonać w dowolnym laboratorium analiz kosmetycznych.

BADANIA KOSMETYKÓW
Dokument będzie mógł być uznany za użyteczny na potrzeby przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa pod warunkiem, że badanie zostało przeprowadzone wg norm obowiązujących w UE (np. test konserwacji wg normy PN EN ISO wg normy 11930:2012), wartości oznaczonych parametrów mieszczą się w dopuszczalnych zakresach, wynik badania jest podpisany przez uprawnioną osobę a świadectwo z badań wystawione jest dla produktu o nazwie handlowej, pod jaką produkt będzie wprowadzany do obrotu oraz na dane przedsiębiorstwa, które pełni funckję osoby odpowiedzialnej za produkt kosmetyczny.

BADANIA KOSMETYKÓW
Zgodnie z informacją podaną w ofercie ogólnej usług świadczonych przez COSMECEUTICUM Sp. z o.o. wszystkie badania wykonujemy wyłącznie w ramach kompleksowej współpracy, w zakres której wchodzi przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa. Nie wykonujemy pojedynczych usług z zakresu badań laboratoryjnych produktów kosmetycznych.

OFERTA OGÓLNA
Jest to wyłącznie internetowy mit. Każdy produkt kosmetyczny podlega tym samym przepisom prawnym określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych. W związku z tym również dla tak zwanych produktów "bezwodnych" wymagane są określone badania laboratoryjne.

Ponadto fakt, iż producent nie dodaje wody do produktu nie jest równoznaczny z tym, że woda nie jest obecna w składzie kosmetyku. Jej obecność może wynikać bezpośrednio ze składu zastosowanych surowców (np. ekstraktów wodno-glicerynowych) lub higroskopijnych surowców zawierających wodę związaną (np. soli).

Zakres obligatoryjnych badań ustalany jest na podstawie wypełnionego formularza produktowego, indywidualnie dla każdego z produktów (zakres obligatoryjnych badań może różnić się w zależności od rodzaju produktu, jego składu, przeznaczenia, prezentacji, itp.). Na podstawie normy PN-EN ISO 29621 istnieje możliwość odstąpienia od konieczności wykonania testu konserwacji (test obciążeniowy) dla produktów z tzw. grupy "niskiego ryzyka mikrobiologicznego". Powinno być to jednak uzasadnione i poparte dowodami (np. wynik oznaczenia aktywności wody, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić czy produkt może być zaklasyfikowany jako do grupy niskiego ryzyka mikrobiologicznego).

Produkty z tzw. "grupy niskiego ryzyka mikrobiologicznego" określa norma PN-EN ISO 29621 jako produkty o niskiej aktywności wody (≥0,75), produkty o skrajnych wartościach pH (pH ≤ 3,0 lub o pH ≥ 10,0), produkty o wysokiej zawartości alkoholu (≥ 20 %), produkty, których formulacje oparte są na rozpuszczalnikach i kosmetyki o wysokiej temperaturze procesu produkcji oraz produkty utleniające.

Bez względu na powyższe warunki potwierdzeniem wymaganej jakości produktów dopuszczonych do obrotu jest wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej, którą każdy produkt powinien posiadać.

Wystarczy wypełnić i odesłać do nas mailowo formularz produktowy.

OFERTA OGÓLNA FORMULARZ PRODUKTOWY
O akceptacji oferty należy poinformować nas pisemnie wysyłając wiadomość zwrotną wraz z danymi do umowy. Następnie przygotujemy dla Państwa wzór umowy wraz z załącznikami.
W ramach współpracy zawieramy umowę, której integralną część stanowi klauzula o poufności. Na potrzeby przygotowania oferty wymagane są podstawowe dane (skład surowcowy), które nie wymagają umowy o poufności, ponieważ tego rodzaju informacje podane są na etykiecie każdego produktu kosmetycznego.
W ramach naszej działalności nie świadczymy usług związanych z recepturowaniem i/lub produkcją pod marką Klienta.

OFERTA OGÓLNA
W ramach naszej działalności nie świadczymy takich usług.

OFERTA OGÓLNA
Podstawę Dobrych Praktyk Produkcyjnych stanowi Europejska Norma EN ISO 22716:2007, w oparciu o którą każdy zakład wytwarzający kosmetyki powinien opracować a następnie wdrożyć zasady GMP. W ramach prowadzonej działalności oferujemy odpłatne udostępnienie szablonowej księgi dobrych praktyk produkcyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCJI
Choć zdarza się to niezwykle rzadko zawsze istnieje skończone prawdopodobieństwo, że z jakiegoś powodu produkt nie będzie mógł otrzymać raportu bezpieczeństwa. Zwykle przyczyną może być obecność w składzie produktu składnika niedozwolonego do stosowania w produktach kosmetycznych na mocy Załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych lub użycie danego składnika w niewłaściwej ilości / niezgodnie z przeznaczeniem. Nie mniej jednak tego rodzaju sytuacje są z góry wykluczone, bowiem już na etapie przygotowania oferty nasi specjaliści dokonują podstawowej oceny formulacji wyrobu. Jeżeli na tym etapie zostanie stwierdzone, że w skutek w/w przyczyn nie jest możliwe aby produkt otrzymał raport bezpieczeństwa zostaną Państwo o tym poinformowani wraz z podaniem przyczyn i podstawy prawnej zanim poniosą Państwo jakiekolwiek koszty.

Innym powodem może być wynik, któregoś z badań dyskwalifikujący produkt jako bezpieczny. Najczęściej jest to wynik oznaczenia czystości mikrobiologicznej, który dyskwalifikuje produkt do dalszych badań oraz oceny bezpieczeństwa.

W takiej sytuacji istnieje zawsze możliwość ponownego wykonania badania. Oczywiście wynik każdego innego badania również może przesądzić o tym, czy produkt będzie mógł być uznany za bezpieczny.