fbpx

DEKLARACJE MARKETINGOWE

CLAIMS

DEKLARACJE MARKETINGOWE KOSMETYKÓW

Komunikacja produktu kosmetycznego podlega pod tzw. system współregulacji, na który składają się przepisy prawne, samoregulacje oraz szereg dobrych praktyk.

Wszystkie aspekty otoczenia prawnego są równoważne i razem tworzą system zapewniający wysoki poziom ochrony użytkownika przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami oraz chroni przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i nieuczciwą konkurencją.

DOKUMENT TECHNICZNY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013

ETYCZNA KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA A KLASYFIKACJA PRODUKTU

Pomiędzy komunikacją czyli deklaracjami marketingowymi a klasyfikacją produktu istnieje nierozerwalny związek. Klasyfikacja produktu wymusza stosowną komunikację, zaś komunikacja może mieć wpływ na odmienne niż pierwotną kwalifikację produktu. Należy zachować szczególną ostrożność przy formułowaniu deklaracji, które dotyczą uzupełniających właściwości produktu. Dotyczy to w szczególności komunikowania tych cech, które są przypisywane produktom leczniczym, suplementom, wyrobom medycznym, produktom biobójczym lub spożywczym.


Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2013 deklaracje marketingowe kosmetyków są uregulowane prawnie. Wszystkie oświadczenia oraz deklaracje marketingowe kosmetyków powinny być zgodne z z przepisami prawa, prawdziwe, poparte dowodami, zgodne ze stanem faktycznym, uczciwe oraz umożliwiające użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji zakupowej.

Dokument techniczny Komisji do Rozporządzenia 655/2013 Uzgodniony przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej zawiera wskazówki, w jaki sposób należy stosować przepisy rozporządzenia, czyli jak rozumieć kryteria dla oświadczeń, które zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu 655/2013. Dokument zawiera szereg przykładów, które ilustrują, jakie deklaracje i dlaczego należy uznać za niezgodne z kryteriami, które Komisja określiła w rozporządzeniu 655/2013

Na prawidłową klasyfikację produktu ma wpływ nie tylko jego funkcja, właściwości i przeznaczenie, ale także sposób prezentacji i komunikacji. Wyjątkowa ostrożność przy klasyfikacji produktu kosmetycznego musi zostać zachowana z uwagi na obowiązujące domniemanie klasyfikacji w razie wątpliwości na rzecz produktów leczniczych. Domniemanie to zakłada, że do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, kosmetyku lub wyrobu medycznego stosuje się przepisy prawa farmaceutycznego (art. 3a u.p.f.).

W ramach współpracy oferujemy weryfikację deklaracji marketingowych na podstawie Art. 20 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, w oparciu o wymaganą dokumentację.

SPRAWDŹ OFERTĘ