20 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie 2023/1490, czyli tzw. AKT OMNIBUS VI, zawierający spis szkodliwych substancji, które zostały zakazane do stosowania w produktach kosmetycznych.

 

AKT OMNIBUS VI zmienia Rozporządzenie (WE) 1223/2009 w zakresie substancji zakazanych w produktach kosmetycznych na mocy Załącznika Nr II rozszerzając wykaz o kolejnych 30 składników. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2023 r. Oznacza to, iż zakazy będą obowiązywać od dnia 1 grudnia 2023 r. W związku z powyższym osoby odpowiedzialne za produkty kosmetyczne mają zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych wymagań. Począwszy od dnia 1 grudnia 2023 r. produkty niezgodne z wymogami muszą zostać wycofane z rynku UE.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2023 r.