26 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych.

 

Na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. wprowadzonych zostało 56 dodatkowych potencjalnych alergenów, w związku z czym lista alergenów obejmuje aktualnie 80 pozycji. Nie uległy zmianie obowiązujące dotychczas zasady oznakowania, tj. obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. l lit. g), gdy jej stężenie przekracza:

 

  • 0,001% w produkcie niespłukiwanym
  • 0,01% w produkcie spłukiwanym

 

Terminy przejściowe dla branży kosmetycznej (od dnia wejścia w życie w rozporządzenia):

 

  • 3 lata na wprowadzanie do obrotu;
  • 5 lat na udostępnianie produktów niespełniających wymagań na rynku.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r.

 

LISTA ALERGENÓW