Poniżej prezentujemy przegląd zmian legislacyjnych, które miały miejsce w ostatnim czasie, a które dość wyraźnie odcisnęły swój ślad w wielu obszarach szeroko pojętej branży kosmetycznej. Skala zmian legislacyjnych dotyczących przemysłu kosmetycznego jest niewątpliwie imponująca. Szerokie zmiany, zarówno te bezpośrednie jak i około resortowe, mają niekwestionowany wpływ na całą branżę, przysparzając nie małych problemów w wielu pionach personalnych firm kosmetycznych. Z całą stanowczością należy potraktować temat z należytą powagą aby zapewnić zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie i przegląd najważniejszych zmian w obszarze legislacji jakie zaszły w ostatnim czasie.

 


 

ZMIANY DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW STOSOWANYCH W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1176 z dnia 7 lipca 2022 r. wpłynęło na zmiany w obrębie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych w zakresie stosowania niektórych filtrów UV w produktach kosmetycznych (załącznik VI) oraz substancji dozwolonych do stosowania z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III).

 

Z uwagi na negatywny wpływ na układ endokrynny niżej wymienione składniki zostały poddane ponownej rewizji, w skutek czego zmianie uległy ograniczenia do stosowania:

 

BENZOPHENONE-3 (CAS: 131-57-7 / EC: 205-031-5) pozycja: VI/4

OCTOCRYLENE (CAS: 6197-30-4 / EC: 228-250-8) pozycja: VI/10

 

zakaz wprowadzenia do obrotu: 28 stycznia 2023 r.
zakaz udostępniania na rynku: 28 lipca 2023 r.

 

BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (CAS: 128-37-0 / EC: 204-881-4) pozycja: III/325

ACID YELLOW 3 (CAS: 38615-46-2/ 39354-67-1/ 8004-92-0) pozycja: III/326

HOMOSALATE (CAS: 118-56-9 / EC: 204-260-8) pozycja: VI/3

 

Zmiana treści ostrzeżenia dotyczy również:

RESORCINOL (CAS: 108-46-3 / EC: 203-585-2) pozycja: III/22

 

zakaz wprowadzenia do obrotu: 1 lipca 2023 r.
zakaz udostępniania na rynku: 1 stycznia 2024 r.

 

Ponadto nowy składnik został wciągnięty na listę substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych, również w wersji „nano”:

HAA299 (CAS: 919803-06-8 / EC: 485-100-6) pozycja: VI/33 i 34

 


 

ZMIANY W OBRĘBIE REACH MAJĄCE WPŁYW NA BRANŻĘ KOSMETYCZNĄ

 

Na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/171 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniającego Załącznik XIV do Rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) KARANAL (CAS: 117933-89-8) – składnik kompozycji zapachowych został sklasyfikowany jako substancja vPvB (bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) i wciągnięty na listę substancji, których stosowanie wymaga udzielenia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub stosowania w zakresie konkretnych zastosowań.

 

W związku z powyższym zalecane jest zrewidowanie dokumentacji dla kompozycji zapachowych i w przypadku stwierdzenia obecności w/w składnika zwrócenie się do dostawcy o udostępnienie numeru zezwolenia przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA (European Chemicals Agency).

 

zakaz wprowadzania na rynek produktów niezgodnych – po 27 sierpnia 2023 r.
zakaz udostępniania produktów niezgodnych na rynku – po 27 sierpnia 2023 r.

 


 

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADNIKÓW SKLASYFIKOWANYCH JAKO CMR

 

W zakresie tzw. aktu OMNIBUS VI czyli Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1490 zmieniającego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych w zakresie stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, następujące składniki zostają wciągnięte w wykaz substancji zakazanych do stosowania w produktach kosmetycznych na mocy Załącznika II do Rozporządzenia (WE) 1223/2009:

 

BENZOPHENONE (CAS: 119-61-9 / EC: 204-337-6) pozycja II/1703 – Carc. 1B
THEOPHYLLINE (CAS: 58-55-9 / EC: 200-385-7) pozycja II/1710 – Repr. 1B
AZADIRACHTA INDICA SEED OIL (CAS: 84696-25-3 / EC: 283-644-7) pozycja: II/1716 – Repr. 2
TRIMETHYLOLPROPANE TIACRYLATE (CAS: 15625-89-5 / EC: 239-701-3) pozycja: II/1718 – Carc. 2
PENTETIC ACID (CAS: 67-43-6 / EC: 200-652-8) pozycja: II/1720 – Repr. 1B
PENTASODIUM PENTETATE (CAS: 140-01-2 / EC:205-391-3) pozycja: II/1721 – Repr. 1B
MELAMINE (CAS: 108-78-1 / EC: 203-615-4) pozycja: II/1711 – Carc. 2

 

Rozszerzono również zakaz stosowania kwasu 2-etyloheksanowego (CAS: 149-57-5 / EC: 205-743-6/-) oraz jego soli.

 

zakaz wprowadzania na rynek produktów niezgodnych – 1 grudnia 2023 r.
zakaz udostępniania produktów niezgodnych na rynku – 1 grudnia 2023 r.

 


 

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADNIKÓW KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH I OLEJKÓW ETERYCZNYCH

 

Przypominamy również o zmianach w zakresie rozszerzenia listy alergenów o kolejne 56 nowych substancji i zmianę Załącznika III do Rozporządzenia (WE) 1223/2009 w związku z czym sugerujemy kontakt z dostawcami kompozycji zapachowych i/lub olejków eterycznych celem udostępnienia zaktualizowanych dokumentów oraz kontakt z Safety Assessorem w celu rewidowania istniejących raportów bezpieczeństwa oraz ich ewentualnej aktualizacji. Skala zmian może obejmować zarówno sam raport bezpieczeństwa jak również walidację etykiety produktu kosmetycznego.

 


 

ZMIANY W ZAKRESIE SUP (Single Use Plastic)

 

W związku z wprowadzaniem tzw. „zielonego ładu” Prezydent Rzeczypospolitej podpisał tzw. dyrektywę SUP (Single Use Plastic). Przypominamy, że ustawa pomimo, iż nie dotyczy bezpośrednio przemysłu kosmetycznego pośrednio wpływa na branżę kosmetyczną. W związku z powyższym wszystkie produkty, które podlegają pod SUP muszą być odpowiednio oznakowane. Aby produkt podlegał pod ustawę plastikową musi spełniać jednocześnie następujące cztery kryteria: produkt jednorazowego użytku, z tworzywa sztucznego, uprzednio nawilżony, przeznaczony do higieny osobistej.