fbpx

Regulamin & Polityka Prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ https://cosmeceuticum.pl/

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://cosmeceuticum.pl, która prowadzona jest przez Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób:

 1. Zamówienia & Obsługa Klienta: adres e-mail: biuro@cosmeceuticum.pl

 2. Obsługa Klienta: telefon: +48 791 881 801,

 3. Biuro, Sprzedaż: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej, to koszt połączenia internetowego ze Stroną internetową, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu otwarcia dokumentu, Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. Panel Klienta – serwis internetowy dla Klientów spółki Cosmeceuticum sp. z o.o. dostępny pod adresem: https://klient.cosmeceuticum.pl

 3. Strona internetowa (dalej także, jako „Strona”) – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://cosmeceuticum.pl

 4. Usługodawca – Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Usługa panel Klienta – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do panelu Klienta. Konto w panelu Klienta, tworzone jest przez Usługodawcę po otrzymaniu od Klienta podpisanej umowy oraz oświadczenia, iż Klient wyraża zgodę na rejestrację Konta.

 2. Usługa Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta w panelu Klienta. Utworzenie nowego hasła możliwe jest poprzez zakładkę „Panel Klienta” po kliknięciu na przycisk „Nie pamiętasz hasła” oraz wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zdobądź nowe hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 3. Usługa Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Usługodawcą. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 4. Usługa Porozmawiaj z nami – usługa dostępna dla Klientów, mających dostęp do Strony internetowej, umożliwiająca prowadzenie rozmów oraz korespondencji z konsultantami za pośrednictwem komunikatora „Porozmawiaj z nami”. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00. W pozostałych terminach istnieje możliwość pozostawienia wiadomości z prośbą o kontakt. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć w zakładkę „Porozmawiaj z nami”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,

 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,

 4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,

 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek,

 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i przesyłają je autorowi programu,

 3. włamania do systemu Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich,

 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,

 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może składać reklamacje związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@cosmeceuticum.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 669 710 435, oraz pisemnie na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu a także podać dane kontaktowe umożliwiające dostarczenie odpowiedzi na reklamację.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@cosmeceuticum.pl

 2. korespondencyjnie: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do niniejszej Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Treści zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.01.2021 r.

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://cosmeceuticum.pl

3. Korzystanie ze strony internetowej odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych jest Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w 20 – 728 Lublin, ul. Mazurska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, NIP: 712-329-05-88, REGON: 061740666.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@cosmeceuticum.pl

 2. korespondencyjnie: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych:

 1. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

 2. w celu obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenia, zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,

 3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,

 2. w celu realizacji usługi „Formularz kontaktowy”, przetwarzany jest adres e-mail,

 3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

§ 4 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem organów państwowych, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Organom Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak podmiot świadczący usługi informatyczne, a także podmiot świadczący usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe (art. 15 RODO),

 2. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

 3. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,

 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 2. do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać.

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@cosmeceuticum.pl

 2. pisemnie na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

4. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. usługi Konta. W celu rejestracji Konta w panelu Klienta niezbędne jest podanie danych umożliwiających utworzenie Konta. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości utworzenia Konta,

 2. usługi „Formularza kontaktowego”. W przypadku niepodania danych uniemożliwi to Usługodawcy realizację

 3. zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 8 Pliki Cookies

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Poniżej lista plików cookies używana przez niniejszą stronę internetową:

Pliki cookies niezbędne (2)

Pliki te są niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi do działań podejmowanych przez Użytkownika w celu ich realizacji, takich jak ustawienie opcji prywatności lub wypełnienie formularza. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by blokowała lub alarmowała o tych plikach cookies, ale niektóre elementy strony internetowej nie będą wówczas poprawnie działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

local_storage_support_test

twitter.com

HTML

Stały

PHPSESSID

czater.pl

HTTP

1 dzień

Pliki cookies marketingowe (7)

Pliki cookies marketingowe stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

__widgetsettings

twitter.com

HTML

Stały

_fbp

cosmeceuticum.pl

HTTP

3 miesiące

common/cavalry_endpoint.php

facebook.com

PIXEL

Sesyjny

fr

facebook.com

HTTP

3 miesiące

i/jot

twitter.com

Pixel

Sesyjny

NID

google.com

HTTP

6 miesięcy

tr

facebook.com

Pixel

Sesyjny

Pliki cookies niesklasyfikowane (14)

Pliki cookies, które klasyfikujemy wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

czater__

czater.pl

HTTP

600 dni

czater__dcde138910a92c7fe

9a3ee9be4274062fc98970f

cosmeceuticum.pl

HTTP

1 rok

czater__dcde138910a92c7fe

9a3ee9be4274062fc98970f

czater.pl

HTTP

600 dni

czater__first-referer

cosmeceuticum.pl

HTTP

1 rok

czater__open2_dcde138910a92c7fe

9a3ee9be4274062fc98970f

cosmeceuticum.pl

HTTP

1 dzień

czater__teaser_shown

cosmeceuticum.pl

HTTP

1 dzień

e3D18r_cache_exclusionsDesktop

cosmeceuticum.pl

HTML

Sesyjny

e3D18r_cache_exclusionsMobile

cosmeceuticum.pl

HTML

Sesyjny

e3D18r_cache_language

cosmeceuticum.pl

HTML

Sesyjny

e3D18r_cache_template

cosmeceuticum.pl

HTML

Sesyjny

e3D18r_cache_timestamp

cosmeceuticum.pl

HTML

Sesyjny

OFQNFAFCCDZDYFMW

cosmeceuticum.pl

HTTP

Sesyjny

tabGUID

cosmeceuticum.pl

HTML

Stały

testLocalStorage

czater.pl

HTML

Stały

3. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.