Ustawa o Produktach Kosmetycznych

USTAWA O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH - PROJEKT USTAWY 2017

W dniu 2 lutego 2017 r. został przedstawiony projekt Ustawy o Produktach Kosmetycznych, która zastąpi obecnie obowiązującą Ustawę o Kosmetykach. Zakres regulacji obejmuje powiązanie i wprowadzenie do prawa polskiego przepisów Rozporządzenia nr 1223/2009, dotyczących zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów.

 

 

 

 

CO TO OZNACZA ?

Oznacza to, że w skutek przyjęcia projektowanej ustawy straci moc Ustawa z dnia 30 marca 2001r. o Kosmetykach. Oczywiście, niezmiennie, nadrzędnym obowiązującym aktem normatywnym pozostaje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych, nie mniej jednak projektowana ustawa, w swoim obecnym kształcie, dookreśla obowiązki podmiotów (osób odpowiedzialnych), właściwości organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wynikających z Rozporządzenie (WE) Nr 1223/2009 oraz wprowadza nowe definicje.

 

DO KOGO SKIEROWANA JEST PROJEKTOWANA USTAWA ?

Projektowana ustawa jako krajowy akt normatywny obejmie swoim działaniem wszystkie osoby odpowiedzialne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a zatem, w rozumieniu definicji Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009:

 • Producentów
 • Importerów
 • Dystrybutorów

Ponadto ustawa skierowana jest również do organów kontroli, m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

CO SIĘ ZMIENI ?

W obecnym kształcie autorzy projektowanej ustawy skupiają uwagę generalnie wokół:

 • doprecyzowania kompetencji krajowych organów kontroli (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) celem Nadzoru nad Produktami Kosmetycznymi;
 • określenia sposobu udostępniania do celów kontroli właściwym organom dokumentacji produktu kosmetycznego (język dokumentacji);
 • określenia sposobu znakowania produktów kosmetycznych udostępnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stworzenia "Wykazu Zakładów" zawierającego wpisy o zgłoszonych zakładach produkcyjnych, w których wytwarzane są produkty kosmetyczne;
 • wprowadzenia obowiązku zgłoszenia przez "wytwórcę" produktu kosmetycznego zakładu, w którym wytwarzany jest produkt kosmetyczny do tzw. "wykazu zakładów" czyli rejestracji zakładów w ramach "Dobrej Praktyki Produkcyjnej"
 • powołania "Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych";
 • wprowadzenia obowiązku informowania o wszelkich przypadkach ciężkich działań niepożądanych przez osoby odpowiedzialne;
 • ustanowienia systemu administracyjnych kar finansowych związanych z niedopełnieniem obowiązków przez osobę odpowiedzialną.

 

CO PROPONUJEMY ?

Nasza firma szczegółowo monitoruje cały przebieg programu od momentu projektowania, poprzez m.in. konsultacje publiczne, opiniowanie, aż do momentu skierowania projektu ustawy do Sejmu oraz wprowadzenia jej w życie. W związku z powyższym proponujemy Państwu usługę polegającą na pełnej obsłudze Państwa firmy w zakresie wszelkich zmian wynikających z aspektów prawnych projektowanej ustawy celem zapewnienia zgodności z nowym stanem prawnym, w tym m.in.:

 • bieżącym doradztwie w zakresie projektowanej ustawy oraz odniesień do nadrzędnego Rozporządzenia (WE) 1223/2009;
 • szczegółowym informowaniu o aktualnym kształcie oraz wszelkich zmianach w zakresie projektowanej ustawy na każdym z etapów, aż do momentu wprowadzenia jej w życie;
 • pomoc i opiniowanie w dostosowaniu do wymogów projektowanej ustawy;
 • konsultacje z Safety Assessorem w zakresie aspektów prawnych projektowanej ustawy.

 

OSOBY, INSTYTUCJE ORAZ FIRMY ZAINTERESOWANE SZCZEGÓŁAMI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU